Gizlin tekstler we nädip gadagan edilmeli däldigi barada has giňişleýin öwrenmek - Semalt howpsuzlygy barada maslahatlarGoogle-yň algoritmini dolandyrmak üçin sahypaňyzda gizlin tekstleriň bolmagy, web sahypaňyzy jezalandyrmagyň bir ygtybarly usulydyr. Şeýle-de bolsa, mazmuny ýa-da tekstleri gizlemeli käbir ýagdaýlar bar. Google muňa düşünýär we web sahypalaryna mazmuny diňe aýratyn şertlerde gizlemäge mümkinçilik berdi.

Ulanyjylardan tekstleri gizlemek we diňe gözleg motorlaryna görkezmek köne spam usulydyr. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda Google-yň görkezmelerine laýyklykda mazmuny gizlemek üçin ýeterlik sebäpler bar.

Munuň birnäçe SEO peýdasy bar, meselem:

Gizlin tekstler näme?

Gizlin tekstleriň iň köp ýaýran kesgitlemesi, gözleg motorlarynyň ilkinji ýyllarynda ulanylýan spam usulydyr. Şol döwürde gözleg motorlary gözleg soraglaryna jogap bermek üçin ýönekeý tekst gabat gelýän algoritmlere bil baglaýardylar.

Gözleg motory algoritmini aldamak üçin sahypa sahypa girýänler üçin mazmun çap eder we gözleg algoritmlerinden tekstleri gizlärdi. Bu gizlin tekstler reýting maksatlary üçin niýetlenendir we köp gezek açar sözlerden doly. Bu, web sahypalaryna gözleg motorlary üçin uzyn düzme döretmäge mümkinçilik berýär, ulanyjylar ýa-da sarp edijiler öwrülişik optimizirlenen web sahypasyny alýarlar. Adaty bir ýagdaý bolan bolsa, beýle sahypalary indeksirlemezlik, olaryň sanawyny göz öňüne getirmezlik mümkin.

Bularyň hemmesi, ulanyjylara baglanyşyk baglanyşygyna basmagy we satyn almalary teklip edýän mazmuny görkezmekdir. Bu shemanyň başga bir maksady, gözleg motorynyň mazmunyny görkezmekdi, aslynda beýle gowy bolmasa, şular ýaly sahypalaryň has gowy tertipleşmegine kömek etmek üçin görmek isleýär.

Indi mazmuny gizlemek sizi jenaýatçy etmeýär, şonuň üçin mazmuny gizleýän birini bilýän bolsaňyz, olary kezzap diýip atlandyrmaň. Bagtymyza, web sahypasyndaky mazmuny gizlemegiň etiki usullary bar. Mazmuny boýunça, muny çykarmak üçin tekste, suratlara, wideolara we ş.m. ýüzlenýäris, ýöne munuň ykjam web düzülişine we UI-ni goldamagyna nähili täsir etjekdigine düşünmek möhümdir.

Web sahypa tekstleri nädip gizläp biler?

Indi mazmuny gizlemek üçin iki sany esasy şaha bar. Etiki we makullanan ýol bar, beýle bir ajaýyp ýol ýok.

Ilki bilen mazmuny gizlemegiň nädogry ýoluny ara alyp maslahatlaşarys.

"Spammy" ýol tekstleri gizlenipdi

Tekstleri gizlemegiň köp usuly bar. Iň ýaýran usullaryň biri şriftiň görnüşini we reňkini dolandyrmakdyr. Mysal üçin, web sahypasy ak fonda ak şrift reňkini ulanýar we teksti sahypanyň aşagyna goýýar. Beýleki programmistler mazmuny ekranyň sag tarapynda hiç kimiň görmejek ýerinde düzdüler.

Başga bir usul, teksti gizlemek, şonuň üçin teksti gizlemekdi. Bu shemalaryň maksady, mazmuny görmezden ozal gaty kyn görünmeli boljak sahypa girýänlere mazmuny görünmezlik etmekdi.

Şeýle-de bolsa, ýokarda agzalan usullaryň hemmesi örtük diýlip atlandyrylýan "iň çylşyrymly" mazmuny gizlemek usullary hasaplanýar.

Palta gözlemek motorlaryny kesgitlemegi we dürli mazmuny görkezmegi öz içine alýar, şonuň üçinem onuň adynyň ýapylmagy. Palta geýmek, munuň adamy ýa-da kosmos gämisini beýlekiler üçin görünmezligi üçin örtük tehnologiýasy ulanylan ylmy fantastiki filmleriň birinden alnan usuldygyny görkezýär.

Edil şonuň ýaly-da, gözleg motorlaryna sahypanyň mazmunyny görkezmek, ýöne sahypa girýänlerden gizlemek üçin tehnologiýa bilen üpjün edilen gözleg motory spamerleri. Gözleg motory bilen ulanyjyny tapawutlandyryp bilýän koddy. Scriptazgy, sapary gözleg motory hökmünde kesgitlän bolsa, indekslenmek üçin başga sahypa hödürlärdi. Şeýle sahypalar reýting üçin ýokary derejede optimallaşdyryldy, ýöne ulanyja peýdasy degmezdi (şübhesiz internet ulanyjylary).

Soagdaý şeýle bir erbetleşdi welin, HTML kodunda tekstleri gizläp bolmajak ýer ýokdy. Programmistler bu tekstleri surat alt atributlaryna ýerleşdirip başladylar we sahypanyň aşagyndaky çäksiz şrift ululyklaryny ulanyp başladylar. Mysal üçin:
Tekstler kiçijik şriftlerdäki ýaly ýazylypdyr. Ol ýerde näme ýazylandygyny bilmeýändigiňiz äşgärdir. Has kyn we has düşnükli etmek üçin şriftiň reňki bu şriftler ýaly üýtgedilip bilner. Şu wagt bir sözüň ýa-da açar sözleriň setiriniň bardygyna düşünmersiňiz.

Gözleg motorlary indeksirlemezlik ýa-da okamazlyk abraýy bolan teswir belliklerinde tekstler hem gizlenip bilner.
Bu usullaryň birnäçesiniň eşidişi ýaly gülkünç, web sahypasynyň ähli işleýändigini aýtmak üçin bir ýa-da iki sany baglanyşyk sahypasy SEO-lar gerek we birnäçe müň web sahypasy tejribe edip başlady.

Gizlin tekstleri spam näme edýär?

Käbir web sahypalarynyň henizem gizlin tekstleri ulanmagynyň esasy sebäbi, CTR-ni spam sahypasyndan başga bir sahypa sarp edijileriň zerur maglumatlary tapyp ýa-da satyn alyp bilýän ýerinde gowulandyrmakda örän täsirli guraldyr. Bu çeňňek we wyklýuçatel ýalydyr. Önümi başga birine geçirmegiň ýerine, bu usul satuw önümlerini hödürleýär we sarp edijini bu önümleri satyn almak üçin täze web sahypasyna iberýär.

Şonuň üçin bir sarp ediji SERP-den bassa, öwrülişikleri optimizirlemek üçin ýörite döredilen web sahypasy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Iň ýokary derejede optimallaşdyrylan sahypada, ulanyjylar satyn almak isleýän önümleri bilen web sahypasyna alyp barýan täze baglanyşyga basýarlar. Anceshtimal, dereje almak talaplaryna laýyk gelmedik hakyky satyn alyş sahypasy. Şeýlelik bilen traffigi almak üçin gözleg motory algoritmlerini gözlemek üçin başga sahypa görkezmeli.

Bu ýerde eşik geýilýär.

Bu pursatda, ýapylan mazmuny geçmişde hakyky web sahypasy bolup bilerdi, web sahypasyna yşarat edýän hakyky baglanyşyklary bardy, şonuň üçin sanawda bolmak mümkinçiligini artdyrdy. Şeýlelik bilen, gözleg motorlary ýapyk mazmundaky giriş baglanyşygyna eýerýärler, köne mazmuny tapýarlar we tertipleşdirýärler. Beýleki tarapdan, sahypa girýänler, öwrüliş-optimallaşdyrylan mazmunly yzygiderli web sahypasyny görerler.

Netijede, satuwy we web sahypalaryna basmagy gowulandyrmak üçin ajaýyp strategiýa boldy.

Edepsiz gizlin tekstler üçin nähili jezalar bar?

Gizlin tekstleri henizem edepsiz ulanýan web sahypalary, Google bilen bilelikde oturgyçlarda. Bu web sahypalary, Google-dan el bilen işlemek howpy astyndadyr. Diýmek, Google-da kimdir biri bir sahypany gözden geçirer we Google-yň görkezmelerini bozýarmy.

Gizlin tekst bilen Gizlin goýlan mazmunyň arasynda tapawut barmy?

Hawa, bar. Köp web sahypasynyň eýeleri üçin bulaşyk bolup biler. Köp eýeler, şeýle mazmuny görmek üçin ulanyjylaryň basmaly ýeriniň aňyrsynda gizlenen mazmuny görkezýändiklerine düşünenlerinde howsala düşýärler. Nerwiňizi köşeşdirmek üçin bir stakan suw alyp bilersiňiz: sahypaňyz howpsuz. Salgynyň aňyrsynda gizlenen tekstler bilen mazmunyň arasynda tapawut bar.

Esasy tapawut, web sahypasy ulanyjylara goýmanyň aňyrsynda has köp mazmunyň bardygyny görkezýän signal hödürleýär we ulanyjylara bu maglumata nädip girip boljakdygyny görkezýär. "Dowamyny oka" ýaly jümleler ulanyjylara umumy teklipleriň käbiri. Şeýle ýagdaýlarda mazmun häzirki görünmese-de gizlenýär diýmezdiňiz.

Google-yň görkezmelerini bozmazdan mazmuny nädip gizläp bolar?

Ulanyjylaryň gözleg motory algoritmleriniň görýän zatlaryny görmegi möhümdir. Bu, Google-a diňleýjilerine web sahypalarynyň iň gowy wersiýalaryny hödürlemäge kömek edýär. Google bu usuly birnäçe ýyl bäri gözleg motoryny gowulandyrmak üçin ulanýar we Google gizlin mazmuny dolandyrmagy bilen hiç zadyň üýtgemändigini tassyklaýar.

Salgylaryň aňyrsynda mazmuny gizlemek 2013-nji ýyldan bäri tekstleri gizlemegiň ygtybarly usulydy we howsala düşmegiň zerurlygy ýok. Google-yň webmaster tendensiýalary boýunça analitik Gary Illyes, goýlan mazmunyň gaty gowydygyny tassyklady. Aslynda, 2016-njy ýylda Google-yň mazmunyny hiç hili bahalandyrmazdan indeksirländigini tassyklady.
Şeýle-de bolsa, subutnamalar munuň Google-yň çydam edýän gizlin mazmunynyň ýeke-täk görnüşidigini görkezýär.

SEO üçin gizlin mazmuny ulanmak näme üçin möhüm?

Gizlin mazmuny ulanmak peýdaly bolup biler, sebäbi häzirki web sahypasyna girýänleriň köpüsi mazmuny okamak üçin ykjam enjamlary ulanýarlar.

Bu, esasanam gowy ulanyjy tejribesini saklamak bilen has kiçi ekranda mazmun görkezilende täze kynçylyk döredýär. Kiçijik ýer meýdany we has uly mazmun bilen ekranda has köp maglumat gysmak üçin ähli mümkinçilikler ulanylmaly. Salgylaryň aňyrsynda mazmuny gizlemek web sahypasyny has tertipli edýär we ulanyjylar sahypany ulanmagy has gowy duýýarlar.

Netije

Gizlin tekstler, dogry ýerine ýetirilende, gözleg motorlarynyň indekslemek üçin tapýan mazmunynyň mukdaryny köpeltmäge kömek edýän kiçi enjamda görkezilen mazmunyň mukdaryny köpeldip biler. Has az ýygnanan web sahypasy, ulanyjylaryň web sahypasyna aňsatlyk bilen baryp biljekdigini we mazmuny düýpli päsgelçiliksiz geçip biljekdigini aňladýar. Google ykjam gönükdirilen gözleg motoryna geçýändigi sebäpli, her web sahypasynyň web sahypalarynda bolmagy göz öňünde tutmaly zat.

Beýleki peýdaly SEO maslahatlarymyzy gözden geçiriň Semalt blogy.mass gmail